Contact Us

Shri Shankar Mumukshu Vidyapeeth
Mumukshu Ashram, Shahjahanpur- 242226

Phone
05842-240107

Fax
05842-240227

E-mail
ssmv8967spn@rediffmail.com
ssmv8967spn@hotmail.com

Important E-mail IDs
Secretary: ashokag.47@rediffmail.com
Principal: principal8967@rediffmail.com